معرفی شرکت

 

 

 

 

شرکت پایازیست کاسپین البرز در سال 1391 با هدف ارتقا سلامت جامعه با به روز ترین تاسیسات آزمایشگاهی و با استقرار سیستم مدیریت یكپارچه و بهره گیري از فناوري هاي نوین واستاندارد هاي بین المللی و ملی و  با در اختیار داشتن متخصصین و کارشناسان توانمند، بهره گیري از تجارب مشاورین عالی و امكانات و تجهیزات گسترده اعم از نرم افزاري و سخت افزاري تاسیس گردید و  در حال حاضر فعالیت هاي خود را در زمینه هاي تخصصی زیر ارائه می نماید:

اراته خدمات آزمایشگاهی به عنوان آزمایشگاه همكار استاندارد در زمینه صنایع غذایی از قبیل کشمش، خرماو پسته و همچنین صنایع بسته بندي ،  نساجی ، میكروبی و شیمیایی

انجام امور تحقیقاتی در زمینه فرآوري هاي بسته بندي مواد غذایی.

انجام طرح هاي پزوهشی کار آمد در بهبود کیفیت مواد غذایی.

انجام فعالیت هاي مشاوره اي در زمینه هاي آزمایشگاهی و تحقیقاتی

 
 
 
 
 
 
 
 

 

چارت سازمانی