پیام مدیریت

آزمایشگاه پایا زیست کاسپین البرز با هدف ایجاد یك سیستم مدیریتی مستقل مبتنی بر کیفیت ، طراحی و مستقر شده است تا با بهره گیري از این سیستم آزمایشگاه بتواند خدمات خود را با استفاده از تجهیزات به روز ، با بهترین کیفیت به مشتریان خود ارائه نماید و کلیه فعالیتهاي مدیریتی، فنی و تخصصی خود را به بهترین نحو اداره نموده و  همچنین با اخذ گواهینامه ها و اعتبارنامه هاي ملی یا بین المللی، صلاحیت و شایستگی خود را به گیرندگان خدمات و گروه هاي ذینفع اثبات نماید.

نیاز به خدمات آزمایشگاهی دارید؟